Prekių pirkimo - pardavimo  taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau ,,Taisyklės") yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir gražinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu ,,PadangosTau.com" internetiniame tinklapyje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas užsisakinėdamas prekes ir paspausdamas mygtuką "Patvirtinti užsakymo duomenis" patvirtina, jog sutinka su šiomis taisyklėmis.
1.3. Internetinio tinklapio "PadangosTau.com" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs (pilnamečiai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) fiziniai asmenys arba jų įgalioti atstovai;
1.4.2. juridiniai asmenys arba jų įgalioti atstovai.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Bet kokiai tinklapyje "PadangosTau.com" įvedamai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.
2.2. Pirkėjo informacija neperduodama jokioms trečioms šalims, išskyrus informaciją reikalingą toms funkcijoms atlikti, dėl kurių ir buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) užpildo užsakymo formą, paspaudžia mygtuką-nuorodą "Patvirtinti užsakymo duomenis", o Pardavėjo atstovas paskambina Pirkėjui, suderina su juo užsakymo detales ir užsakymą patvirtina. Po užsakymo patvirtinimo Pirkėjui automatiškai išsiunčiama apmokėjimui išankstinė sąskaita.
4.   Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ,,PadangosTau.com" internetiniame tinklapyje tik šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su ,,PadangosTau.com" tinklapiu tokiais būdais:
      4.2.1. Po užsakymo pateikimo sulaukęs skambučio telefonu, jis gali pranešti, kad atsisako pirkti.
      4.2.2. Po užsakymo patvirtinimo gavęs išankstinę sąskaitą apmokėjimui, jos neapmokėti per 1 darbo dieną (tokiu atveju užsakymas automatiškai nutraukiamas).
      4.2.3. Jau apmokėjęs už prekes, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą gražinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai :
           4.2.3.1. Nupirktos padangos jau buvo užmontuotos ant ratlankių;
           4.2.3.2. Nupirktos padangos mechaniškai pažeistos ar kitaip sugadintos.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis ,,Daiktų pardavimo ir paslaugu teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas užsisakęs prekes privalo jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų susijusių su užsakymu. 
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas pranešti apie jų pasikeitimą.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis ,,Padangostau.com" internetiniu tinklapiu, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio tinklapio darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu tinklapiu.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio tinklapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 1 darbo dieną.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju telefonu, kurį Pirkėjas nurodė užsakymo formoje.  Apie užsakymo anuliavimą Pirkėjui pranešama elektroniniu laišku Pirkėjo nurodytu adresu.
6.5.Jei Pirkėjo užsakytų prekių šiuo metu sandėlyje nėra ir nėra galimybės jas užsakyti, Pardavėjas turi teisę užsakymą anuliuoti apie tai pranešdamas Pirkėjui užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
7. Pardavėjo įsipareigojimai 
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio tinklapio ,,PadangosTau.com" teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją,  įvedamą tinklapyje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiose taisyklėse numatomus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu "9. Prekių pristatymas" taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas  įsipareigoja gražinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos internetiniame tinklapyje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs atsiųsta išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į kvite nurodytą banko sąskaitą arba pagal kvite nurodytus duomenis perveda pinigus į kvite nurodytą sąskaitą naudodamasis internetinės bankininkystės paslauga.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Pardavėjas pradeda formuoti siuntinį tik gavęs apmokėjimą už prekes ir tik nuo to momento pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, užpildžius užsakymo formą ir paspaudus nuorodą ,,Patvirtinti užsakymo duomenis", Pardavėjas patikrina užsakymo formą, kiekius sandėlyje, paskambina Pirkėjui, suderina užsakymą ir jį patvirtina. Patvirtinus užsakymą, Pirkėjui išsiunčiama apmokėjimui išankstinė sąskaita, kurią Pirkėjas gali atsispausdinti. Pirkėjui užsakymo formoje pasirinkus sąlyga, jog jam reikalinga PVM sąskaita-faktūra, Pardavėjas gavęs apmokėjimą, atspausdina PVM sąskaitą-faktūrą ir išsiunčia ją kartu su prekėmis arba paštu Pirkėjo nurodytu adresu. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.
9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teises reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose arba šiose Taisyklėse nurodytų terminų.  Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminu pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būkles. Pastebėjęs, kad pristatyta prekė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų.
9.7. Prekių pristatymo mokestis:
      9.7.1. Vienos automobilinės padangos pristatymo kaina yra 5 Lt (kaina nurodyta su PVM);
      9.7.2. Siuntos pristatymas, kai pristatymo adresas yra Neringos savivaldybėje, yra 130 Lt (kaina nurodyta su PVM);
      9.7.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2.3. punktu, atsisako pirkimo - pardavimo sutarties, pinigai už prekių pristatymą jam negražinami.
9.8. Prekės pristatomos "iki durų" - kurjeris pristato prekes iki Jūsų nurodyto namo.
10. Prekių sudėtis, kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos ,,PadangosTau.com" parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame tinklapyje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Jei automobilinių padangų  iliustracijoje padanga vaizduojama su ratlankiu, tai yra tik pavyzdys. Parduodama tik padanga.
10.4. Pardavėjas gali skirtingoms padangos suteikti skirtingą garantiją. Apie garantijos terminą informuojama padangos aprašyme arba pranešama telefonu paskambinus po užsakymo gavimo.
10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamu teisės aktu.
11. Prekių gražinimas ir keitimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, gražinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas gražinti prekę(-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą.
11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.3. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Pirkėjui gražinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.2. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (padangos nenaudotas, neužmontuotos ant ratlankio ir t.t.);
11.4.3. gražinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.4. gražinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir savo asmenybę patvirtinantį dokumentą.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo gražinamu prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių gražinimo tvarkos.
11.6. Gražinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti jas pats adresu nurodytu PVM sąskaitoje-faktūroje arba krovinio važtaraštyje, darbo dienomis iš anksto sutartu laiku.
11.7. Kai gražinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis gražina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
11.8. Prekių gražinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis ,,Daiktu gražinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis ,,Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetiniu tinklapiu.
12.3. Pirkėjas atsako už duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei ,,PadangosTau.com" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, ir Pardavėjas remdamasis užsakymo formoje Pirkėjo nurodyta informacija, negali jo atskirti nuo Pirkėjo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetiniame tinklapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemones
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetiniame tinklapyje ,,PadangosTau.com" įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo duomenų įvedimo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio tinklapio nuorodoje ,,Kontaktai" nurodytu elektroninio pašto adresu.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teise.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.